AKTUÁLNĚ

Karviná - obchvat ...

31. 7. 2020

Tak, jako se veřejnost nedověděla z regionálních novin a televizí nic o tom, že na katastru Karviné se jeho obyvatelům doslova pod nosem chystá spalovna komunálního odpadu, dovídá se veřejnost v současnosti k výstavbě Silnice I/67 Karviná - obchvat, od údajně korektních novinářů Januszka, Wojnara, a také dalších rádoby korektních redaktorů regionálních televizí pouze informace, které jsou účelovými polopravdami.

Je na místě říct, že pro zahájení stavby obchvatu Karviné jsou zásadním dokumentem pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí, které také nabylo právní moci již v roce 2005. V podmínkách územního rozhodnutí jedna z podmínek stanovených MŽP ČR, v jeho stanovisku ke zhotovení stavby, je formulována takto: "Zpracovat havarijní plán pro případ havárie během stavby". Asi všichni víme, že havarijní plán má své opodstatnění a měl by být logicky i zpracovaný před zahájením každé stavby takového významu, jakou právě stavba obchvatu Karviné je. O tom, zda je stavba obchvatu Karviné zahájena se přijeli osobně přesvědčit začátkem června 2020 přímo na místo stavby, také hejtman s primátorem města a mnoho dalších. Sláva to byla opravdu veliká a symbolická kladívka na základní kámen obchvatu klepala, až od nich jiskry létaly. Zaměstnanci zhotovitele i ŘSD zářili štěstím a jejich mluvčí mluvili a mluvili a ...

Ale hlavně, když už je stavba obchvatu zahájena samotným hejtmanem, garantem pravdy, odpovědnosti a dalšího "nekecáme makáme", není přeci možné, aby právě tak zásadní havarijní plán pro případ havárie během stavby, nebyl řádně a včas, pro tak důležitou stavbu zpracován. Žel, nemožné se stalo skutečností! Dokonce ještě ani dne 17. 7. 2020, v samotné pražské centrále ŘSD, havarijní plán pro případ havárie na stavbě obchvatu Karviné v danou chvíli nebyl kompletně dokončen. Ani nemohl být před finálním dokončením, protože byl stále v připomínkovém řízení.

Ke dvěma strategickým povolením (územní rozhodnutí a stavební povolení) na základě právě podaných žádostí ŘSD, byly také Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydány v roce 2010 a 2017, dvě nutné výjimky ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů (ZCHD), ve smyslu příslušného zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

Podmínky pod body č. 2, o které samotné ŘSD ČR žádalo, v předmětných výjimkách zní takto:

  • Zásahy do zeleně a půdního krytu budou zahájeny v období vegetačního klidu. (z roku 2010)
  • Zásahy do půdního krytu, kácení dřevin a keřů v zájmovém území bude provedeno v období vegetačního klidu. (z roku 2017)

Že vegetační období roku je orientačně zahájeno v březnu a končí začátkem listopadu, to víme asi všichni. Tedy až na zaměstnance ŘSD, jejich mluvčí a jimi slavnostně vybraného zhotovitele. Jen doplníme, že velkoobjemové stavební práce (odstraňování půdního krytu) začalo v koridoru stavby probíhat na samotném začátku dubna 2020. Tedy v rozporu s podmínkami krajským úřadem vydaných výjimek. Klíčovou otázkou zůstává, proč zaměstnanci ŘSD zcela nepochopitelně nechají zahájit stavbu bez zpracovaného havarijního plánu pro případ havárie během stavby a žádají krajský úřad o změny vydaných výjimek až skoro v samotné polovině vegetačního období, a nikoli dostatečně dlouho před zahájením vegetačního období a vlastním zahájením stavby.

Ovšem cíl práce mnoha regionálních médií je vždy totožný a má naprosto stejný účel. Za alibistickou obranu politiků, jisté peníze od samospráv, které vedou. Politicky ovládané peníze daňových poplatníků, místo oprav městských chodníků a údržby města, rázem a bez kontroly ovládají regionální mediální prostor, protože končí hlubokými a zeširoka otevřenými kapsami novinářů i zaměstnavatelů v podobě regionálních deníků a televizí, ochotných zavděčit se za jakoukoliv cenu.

Žel, dosah médií je v ohloupení veřejnosti možný pouze tam, kde chybí zájem veřejnosti o kvalitní a podložené informace. Konec konců, i médiím se od nás dostalo dostatek podložených a faktických informací, podložených i konkrétní legislativou. Právě takto poskytnuté informace redaktoři nedokážou zneužít, aby před veřejností dokázali omluvit hrubě nezodpovědný populizmus představitelů špiček ŘSD, vedení města i Moravskoslezského kraje.

Proč význam a důležitost výstavby obchvatu Karviné nepochopili zaměstnanci ŘSD, a proč tito neoplývají znalostmi a profesionalitou, když stavby takového významu jsou jejich denním chlebem? Právě proto se tedy dnes není co divit, že se mluvčí ŘSD Rýdl všemu tolik na stavbách diví. Jedině nezodpovědný přístup ŘSD se tedy podepisuje na opoždění realizace stavby obchvatu, tak důležité stavby v Karviné.

Jak se ve svých řadách právě ŘSD vypořádá s výsledky vlastní práce, a zdali za takovou nedbalost budou padat hlavy, to se uvidí. U regionálně tak významné a dlouho připravované stavby obchvatu Karviné je postup ŘSD opravdu nepochopitelný. Ale skutečný důvod opoždění stavby obchvatu pochopitelně žádného redaktora nezajímá, oni si už svého viníka našli.

V médiích, jako například v Moravskoslezské regionální televizi Polar, či karvinsko - havířovském Deníku, záměrně nikdy není dáván žádný odpovídající prostor konstruktivně kritické veřejnosti. Právě tento stav dává citovaným médiím možnost jejich výroby zcela účelových kauz vymýšlejících si alespoň úplatky tam, kde zásadní argumenty v neprospěch občanských aktivistů a ekologických spolků prostě neexistují. Těmito si následně citovaná média poskytují alibistické základy jejich pseudokauz, úmyslně směřované proti občansky aktivní veřejnosti i jejich jednotlivcům, kteří právě nejsou ke svému okolí lhostejní.


SPALOVNA komunálního odpadu v Karviné - POZOR !

18. 4. 2020

V souvislosti s naší iniciativou, která vstupuje při své činnosti kladně do podpory skutečných zájmů veřejnosti, a může takto činit pouze na základě legislativou daných pravidel, neustále se vyvíjejících zákonů, právních názorů a z toho i aplikovaných přiměřených postupů v běžné praxi, upozorňujeme na následující mediálně nekorektní stav.

Při naší činnosti se v podstatě vždy jedná o argumentační a právní bitvu s úřady, vyplývající zejména z rozdílných hodnot a názorů, které společnost zastává. Reálně a věcně je vnímáme, navzdory údajným veřejným zájmům vzešlých pouze z voleb do zastupitelstev na různých úrovních v tomto státě. Na rozdíl od zástupců takto vzniklých "zájmů" a jejich významné podpory ze strany mocných "komínů", nemáme možnost mít k naší činnosti podporu placených médií, neomezené zdroje i nevyčerpatelné zástupy vycvičených úředníků, jenž všichni, jsou následně za svoji práci i významně finančně ohodnocováni a motivováni. Všechny kroky tvoříme a realizujeme na úkor svých domácích rozpočtů i osobního volného času, a to právě ve prospěch pomoci tomu, co skutečně trápí občanskou veřejnost v našem regionu. To vše navzdory reálně selhávajícím zástupcům vzešlých právě ve volbách do zastupitelstev a s nimi i měnící se údajně veřejné zájmy.

V médiích, jako například v Moravskoslezské regionální televizi Polar, či karvinsko - havířovském Deníku, záměrně nikdy není dáván žádný odpovídající prostor konstruktivně kritické veřejnosti. Právě tento stav dává citovaným médiím možnost jejich výroby zcela účelových kauz vymýšlejících si alespoň úplatky tam, kde zásadní argumenty v neprospěch občanských aktivistů a ekologických spolků prostě neexistují. Těmito si následně citovaná média poskytují alibistické základy jejich pseudokauz, úmyslně směřované proti občansky aktivní veřejnosti i jejich jednotlivcům, kteří právě nejsou ke svému okolí lhostejní.

Šířené polopravdy některých médií a jejich redaktorů mají jediný cíl. Vyvolávat nenávist veřejnosti vůči sobě, výslovně ji štvát proti odůvodněně kritickým iniciativám a hlavně tak poskytovat podporu a únik nekorektním úplatným politikům ve zneužívání jejich postavení. Takto sofistikovaně i veřejnou obranu a hlavně umožnit jejich zbabělý úprk před veřejnou odpovědností. Přesto jsou těmito praktikami směrem k veřejnosti, zcela nepokrytě šířeny dezinformace, stylem údajně nezpochybnitelné pravdy, a to i přesto, že jsou prosté absence zásad novinářské objektivity, tedy poskytnou včas prostor i pro opačné názory. Veřejnost, takto cíleně média v současnosti opět doslova ohlupují realizací trvale umanuté objednávky svých chlebodárců. Bezdůvodně ale cíleně vyvolávají nenávist veřejnosti pomocí šířených polopravd a jednostranných informací. Zjevně to tak prozrazuje důvody jejich napojení na konkrétní samosprávy měst, obcí, krajského úřadu i špičky vedení Moravskoslezského kraje. Proto je zcela na místě, když pozorná veřejnost vnímá práci zmiňovaných redakcí za zcela groteskní žalování a nikoliv jako objektivní poskytování informací, na jejichž základě si čtenář, divák nebo posluchač může utvořit vlastní názor sám.

To vše je u konkrétních redaktorů viditelně podtrženo neutuchajícím propojením vděku nekorektních politiků a úředníků, směřující jen ke zneužívání jejich osobní propagace. Ta jde pochopitelně ruku v ruce se stále neukojeným získáváním finančních prostředků právě z takto ovládaných veřejných rozpočtů. O osobním prospěchu redaktorů a jejich některých rodinných příslušníků ani nemluvě.

Nejsme zanedbatelný region, ve kterém můžeme odpovědně hovořit o kvalitním prostředí pro život zdejších lidí. Jsou zde i tak významné případy, o kterých by veřejnost měla být médii informována, pro jejich celospolečenský dopad na region Karvinska. Přesto tomu tak není, jako je to např. při realizaci spaloven odpadu. I navzdory mnoha občanů, potají a zatím nezastavitelně, vzniká v Karviné spalovna právě komunálního odpadu, vychytrale nazvaná jako "Modernizace TKV". Dnes opakovaně upozorňujeme mediálně nekorektní ohlupovače v Polaru i Deníku, že výstavba spalovny určitě nepřinese politický efekt stále dokola pouze slibovaného zkvalitnění ovzduší v našem regionu. Spalovna komunálního odpadu má ten nejvyšší stupeň utajení, a to zejména daný samosprávou v zastoupení jmen reálných lidí. Proto se veřejně ptáme, kdo za tím vším stojí například ze zástupců vedení Moravskoslezského kraje a konkrétně Statutárního města Karviná.

Vyzýváme zde, aby se média jala včas odpovídajícího zveřejňování opravdu skutečných hrozeb a dostupných informací. Zejména varujeme, aby média nepřispěchala se svou veřejnou "pomocí" odpovědným politikům, ovšem zase jen bagatelizovat až to, co ze zdejších komínů mocných i z toho generované dopravy, budou dýchat zdejší lidé celé roky. Odpovědná politická vrchnost si smogová období v našem regionu, pochopitelně bez odpovídajícího studu, stráví v Alpách nebo Krkonoších - právě na úkor neinformované veřejnosti.

Pokud redaktoři v citovaných médiích nemají dlouhodobě odvahu při své "práci" dát průchod objektivním hrozbám našeho regionu, ani prostor k vyjádření těm ekologickým aktivistům, které opakovaně před veřejností tak nevybíravě a nedůvodně napadají, je opravdu na místě, aby vážně zpozorněli všichni aktivní jednotlivci i spolky. Právě takto nekorektní postup u redaktorů prozrazuje, že jediným "správným názorem" vládne pouze mocná politická vrchnost, jako jejich chlebodárce a zištný objednatel špinavé práce.

V nejbližší době i zde dáme prostor nejen veřejnosti, aby si dokázala odpovědět na otázky, které logicky vyvstanou po zveřejnění cílené propagandy ohlupovacích médií zaplacených z veřejných rozpočtů.

Čtěte také: V Karviné má v tichosti vzniknout nová spalovna, varují před ní ekologové i občané


DĚKUJEME, že pomáháte chránit Česko společně s námi.

23. 3. 2020

Do současné doby se nám v asociaci zatím podařilo našimi členy vyrobit a veřejnosti rozdat celkem 426 ks textilních roušek, které jsou vyrobeny z takového materiálu, aby se dali používat opakovaně a bylo možné přečkat dobu nezodpovědně nepřipraveného státu. Pomoci překonat nepřipravenost státu na pandemii, kdy v jeho hmotných rezervách nebylo ani žádné odpovídající množství dezinfekce na ruce, vám může i receptura vhodné dezinfekce, kterou si zvládnete bez problému sami vyrobit levně i doma.


Nabízíme užitečný tip, jak si vyrobit vlastní dezinfekční gel s Tea tree olejem, pokud se vám nepodaří koupit si hotový výrobek.

Potřebovat budete: minimálně 60% alkohol (postačí i obyčejná Alpa), pár kapek esenciálního Tea tree oleje, 3% peroxid vodíku, glycerin, převařenou vodu a uzavíratelnou nádobku, kde budete dezinfekční gel skladovat.

Dále pomůcky: mixér, něco na míchání, trychtýř a esenciální olej, který nejenže hezky voní, ale má rovněž antiseptické účinky. 

Přiměřené množství:

  • 60 ml Alpy (alkoholu 60%)
  • 3 ml 3% peroxidu vodíku
  • 1 ml glycerinu
  • 8 ml převařené vody

společně pořádně promíchejte, nejlépe pomocí mixéru, a na 72 hodin nechejte odležet v lednici. Přelitím do nádobky s odpovídajícím aplikátorem (uzávěrem) je potřebná dezinfekce připravena k použití. Roušky si u nás také můžete nadále objednat e-mailem i telefonicky na zveřejněných kontaktech.

Ale zpět k problematice zvládnutí infekce COVID-19. Další zoufalé selhání státu a kraje je na světě. Právě oni mají strategickou povinnost chránit obyvatele před celosvětovými nákazami. Z voleb parlamentních i krajských tedy opakovaně vzešli do vedení jasní amatéři. Deset tisíc respirátorů, které měl ve svých strategických rezervách stát, je tak malý objem, že by to jedné velké nemocnici vystačilo asi na dva dny. Dnes už je jasné, kdo může za to, že se zásoby ochranných pomůcek před epidemií COVID-19 nepodařilo včas navýšit a země se rychle stala fatálně závislá na svépomoci lidí. V nutné předvídavosti možné pandemie i ve vytváření státníh hmotných rezerv snad byla uštědřena odpovídající lekce celému aparátu Ministerstva zdravotnictví i kraji. Ti všichni šíření nákazy v počátku podceňovali a v oblasti nákupu zdravotnického materiálu zcela selhali. Právě oni nesou klíčovou odpovědnost. Ve hmotných rezervách je přesně tolik materiálu, s jakým kalkuluje každé ministerstvo ve svém krizovém plánu. Každý ministr vytváří a schvaluje krizový plán a podle tohoto krizového plánu jeho ministerstvo uplatňuje požadavky vůči SSHR. Pokud ministr zdravotnictví požádal o vytvoření zásoby 10 tisíc respirátorů, tak bylo zakoupeno jen 10 tisíc respirátorů. SSHR nikdy nerozhoduje o tom, kolik se čeho nakoupí. O tom vždy rozhodují gesční ministři. To však neznamená, že by se o to hejtmani nemuseli zajímat v rámci třeba krizového řízení kraje. Z vyjádření současného předsedy vlády pochopitelně zaznělo pouze hrubě alibistické a politicky obehrané - my za nic nemůžeme, to oni, naši předchůdci.

Ministři se doslova nechali ukolébat tím, že před epidemiemi (prasečí chřipky, MERS, ebola) se Evropa, až na drobné výjimky, dokázala zatím vždy ubránit bez většího úsilí. Ovšem již na základě zkušenosti (se SARS) bylo nutné pamatovat alespoň na odpovídající množství zásob hygienických pomůcek v SSHR. Proč to nikdo nedokázal predikovat, dnes již není žádným tajemstvím. Strategické plánování a kontrola připravenosti na pandemický plán je totiž jedním z klíčových úkolů nejen premiéra a ministerstev, ale i krajů. Kdo jiný by v případě ohrožení státu epidemií měl okamžitě navrhnout svolání epidemiologických komisí a prověřit i krizovou připravenost jednotlivých složek a odpovidajících hmotných zásob státu.

Ústřední epidemiologická komise byla poprvé svolána teprve 27. února (po předešlé několikaleté pauze). Stalo se tak až dva měsíce poté, co bylo potvrzeno vypuknutí nákazy COVID-19 v Číně. Ještě v den svolání Ústřední epidemiologické komise se ministr zdravotnictví tvářil, že zásadní problém s pomůckami ani neexistuje. Stejně tak tomu bylo i u hejtmana MSK. V té době už museli oba dva dobře vědět, jak mizerně je na tom stát se zásobami, ale veřejně o tom raději nemluvili. Absolutní nepřipravenost na pandemii, kdy v hmotných rezervách státu nebylo žádné odpovídající množství dezinfekce pro běžné lidi, se naplno ukázalo až v březnu, kdy se i v Česku objevili první nakažení. Zcela jistě by předvedená neschopnost neměla zůstat bez odpovídající volební odezvy občanů.

Právě proto děkujeme všem, kdo pomáháte před nákazou chránit Česko společně s námi.


© 2011 všechna práva vyhrazena AOŽP, z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!