Orgány a stanovy spolku

Orgány spolku

Členská schůze

1. Je nejvyšším orgánem spolku, schází se zpravidla jednou ročně a je svolávána Předseda spolku.

2. Je usnášeníschopná, je-li jejímu jednání přítomna alespoň polovina hlasováním oprávněných členů spolku.

3. Přijímá usnesení hlasováním, kdy každý člen oprávněný hlasováním má jeden hlas. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku hlasováním oprávněných a přítomných jednání.

4. Členská schůze:

 • na svém jednání se řídí programem předloženým Předsedou spolku;
 • volí a odvolává Předsedu spolku;
 • schvaluje hospodaření a rozpočet spolku;
 • schvaluje další hlavní cíle a formy činnost spolku;
 • v případě potřeby ustavuje pracovní skupiny k plnění a řešení dílčích úkolů v činnosti spolku, které za svoji činnost odpovídají Členské schůzi;
 • schvaluje stanovy spolku, jejich změny a rozhoduje o zániku a přeměně spolku.

5. Požádá-li Předsedu spolku písemně o svolání Členské schůze minimálně 1/3 členů spolku s řádným členstvím, musí Předseda spolku jednání Členské schůze svolat ve lhůtě do 30 dnů od doručení takové žádosti spolku, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Žádost musí obsahovat navržený program jednání.

6. Jednání se mohou účastnit členové spolku, pracovních skupin, osoby pověřené Předsedou spolku k zastupování spolku. O ostatních účastnících jednání rozhoduje Předseda spolku.

7. V zákonem a stanovami odůvodněných případech, je li to v zájmu a pro zajištění chodu spolku, může náhradní Členskou schůzi svolat v souladu s těmito stanovami, kterýkoliv z řádných členů spolku, tj. mající členství také dle čl. IV, bod 7, písmeno b) stanov spolku.

Předseda

1. Je statutárním orgánem spolku, jedná jeho jménem samostatně a je volen Členskou schůzí na dobu neurčitou,

 • svolává Členskou schůzi oznámením na e-mail, případně doručením písemného oznámení dle kontaktních údajů oznámených členem spolku;
 • zpracovává a navrhuje změny stanov;
 • přijímá nové členy spolku, rozhoduje o druhu jejich členství, stanovuje výši řádných, mimořádných, či individuálních členských příspěvků;
 • určuje pokladníka, který je zpravidla řádným členem spolku s členstvím dle čl. IV, bod 7, písmeno b) stanov spolku;
 • předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku;
 • navrhuje rozpočet a další cíle i formy činnosti spolku;
 • organizuje činnost spolku.

2. V případě jeho účasti předsedá jednání orgánů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3. V případě zřízení používá a provozuje e-mail, webové stránky, datovou schránku.

4. Hlas Předsedy spolku rozhoduje vždy v případě rovnosti hlasování Členské schůze.

5. Předseda spolku může zplnomocnit další osoby plněním konkrétních úkolů a činností v zastupování spolku, vyjma činností určených stanovami. Zplnomocněné osoby jednají jménem spolku samostatně a nemohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

6. V období mezi Členskými schůzemi, zajišťuje chod spolku a řeší vše, co neupravují tyto stanovy.

7. Předseda spolku případně pokladník vede, zakládá a uchovává listiny spojené s činností spolku. V elektronické nebo listinné podobě vede evidenci všech členů, která obsahuje:

 • druh členství a případný výkon funkce v orgánech spolku;
 • jméno, příjmení, datum narození, adresu pobytu;
 • e-mail, případně telefonní, či jiný vhodný kontakt;
 • vedená evidence členů je neveřejná a slouží pouze pro potřeby orgánů spolku, případně pokladníka;
 • členům spolku jsou poskytovány z evidence členů pouze informace v rozsahu vedeném o jejich osobě;
 • v seznamu členů spolku se provádí zápis po přijetí člena a výmaz po ukončení členství.

Pokladník

... je určen Předsedou a je zpravidla řádným členem spolku s členstvím dle čl. IV, bod 7, písmeno b) stanov spolku,

 ... případně vede, zakládá a uchovává listiny spojené s činností spolku.


Stanovy