Orgány a stanovy spolku

Orgány spolku

Členská schůze:

1. Je nejvyšším orgánem spolku, schází se zpravidla jednou ročně a je svolávána Předsedou spolku.

2. Je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna alespoň polovina řádných členů spolku.

3. Přijímá usnesení hlasováním, kdy každý člen má jeden hlas. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku.

4. Členská schůze:

 • na svém jednání se řídí programem předloženým Předsedou spolku;
 • volí a odvolává Předsedu spolku;
 • schvaluje hospodaření a rozpočet spolku;
 • schvaluje další hlavní cíle a formy činnosti spolku;
 • v případě potřeby ustavuje pracovní skupiny k plnění a řešení dílčích úkolů v činnosti spolku, které za svoji činnost odpovídají Členské schůzi;
 • schvaluje stanovy spolku, jejich změny a rozhoduje o zániku a přeměně spolku.

5. Požádá-li Předsedu spolku písemně o svolání Členské schůze minimálně 1/3 členů spolku s řádným členstvím, musí Předseda spolku jednání Členské schůze svolat ve lhůtě do 30 dnů od doručení takové žádosti spolku, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Žádost musí obsahovat navržený program jednání.

6. Jednání se mohou účastnit osoby pozvané Předsedou spolku. O ostatních účastnících jednání rozhoduje Členská schůze.

7. V zákonem a stanovami odůvodněných případech, je-li to v zájmu a pro zajištění chodu spolku, může Členskou schůzi svolat v souladu s těmito stanovami, kterýkoliv z řádných členů spolku.

Předseda:

1. Je statutárním orgánem spolku, jedná jeho jménem samostatně a je volen Členskou schůzí na dobu neurčitou,

 • svolává Členskou schůzi oznámením, případně doručením písemného oznámení dle kontaktních údajů oznámených členem spolku;
 • zpracovává a navrhuje změny stanov;
 • přijímá nové členy spolku, rozhoduje o druhu jejich členství, stanovuje výši řádných, mimořádných, či individuálních členských příspěvků;
 • určuje pokladníka, který je zpravidla řádným členem spolku;
 • předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku;
 • navrhuje rozpočet a další cíle i formy činnosti spolku;
 • organizuje činnost spolku.

2. V případě účasti předsedá jednání orgánů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3. V případě zřízení používá a provozuje e-mail, webové stránky, datovou schránku.

4. Hlas Předsedy spolku rozhoduje vždy v případě rovnosti hlasování.

5. Změna stanov nevyžaduje novou volbu Předsedy spolku.

6. Předseda spolku může zplnomocnit další osoby plněním konkrétních úkolů a činností v zastupování spolku, vyjma činností určených stanovami. Zplnomocněné osoby jednají jménem spolku samostatně a nemohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

7. V období mezi Členskými schůzemi, zajišťuje chod spolku a řeší vše, co neupravují tyto stanovy.

8. Předseda spolku případně pokladník vede, zakládá a uchovává listiny spojené s činností spolku. V elektronické nebo listinné podobě vede evidenci všech členů, která obsahuje:

 • druh členství a případný výkon funkce v orgánech spolku;
 • jméno, příjmení, datum narození, adresu pobytu;
 • e-mail, případně telefonní, či jiný vhodný kontakt;
 • vedená evidence členů je neveřejná a slouží pouze pro potřeby orgánů spolku, případně pokladníka;
 • členům spolku jsou poskytovány z evidence členů pouze informace v rozsahu vedeném o jejich osobě;
 • v seznamu členů spolku se provádí zápis po přijetí člena a výmaz po ukončení členství.

Pokladník:

... je určen Předsedou a je zpravidla řádným členem spolku s členstvím dle čl. IV, bod 7, písmeno b) stanov spolku,

 ... případně vede, zakládá a uchovává listiny spojené s činností spolku.


Stanovy

© 2011 všechna práva vyhrazena AOŽP, z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!